Phần A: Những vấn đề cần biết về bộ luật dân sự năm 2005
Phần B: Bộ luật dân sự năm 2005
Bộ luật dân sự của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
####
Ngày phát hành: Năm 2013
Số trang: 343
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Lao động 

Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam

Giá bán:

52,000₫

Giá bìa:

52,000₫

Số lượng:

Phần A: Những vấn đề cần biết về bộ luật dân sự năm 2005
Phần B: Bộ luật dân sự năm 2005
Bộ luật dân sự của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
####
Ngày phát hành: Năm 2013
Số trang: 343
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Lao động 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: