MÔ TẢ VẮT TẮT

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 27 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Luật gồm:

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN THỨ HAI: KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

PHẦN THỨ BA: TRUY TỐ PHẦN THỨ TƯ. XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

PHẦN THỨ NĂM: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

PHẦN THỨ SÁU: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

PHẦN THỨ BẢY: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

PHẦN THỨ TÁM: HỢP TÁC QUỐC TẾ

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (HIỆN HÀNH) (TÁI BẢN)

Giá bán:

96,000₫

Giá bìa:

96,000₫

Số lượng:

MÔ TẢ VẮT TẮT

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 27 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Luật gồm:

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN THỨ HAI: KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

PHẦN THỨ BA: TRUY TỐ PHẦN THỨ TƯ. XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

PHẦN THỨ NĂM: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

PHẦN THỨ SÁU: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

PHẦN THỨ BẢY: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

PHẦN THỨ TÁM: HỢP TÁC QUỐC TẾ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: