Thực hiện luật kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2003 của Chủ tịch nước công bố theo lệnh số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 về "quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước", Bộ Tài chính đã ban hành "chế độ kế toán hành chính sự nghiệp" theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006. Các văn bản pháp luật này đã quy định rất cụ thể tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cũng như trách nhiệm, quyền hạn, tiêu chuẩn và điều kiện của người làm kế toán, kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước.
####
Ngày phát hành: Năm 2007
Số trang: 536
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thống Kê
 

Giáo trình kế toán nhà nước

Tác giả:PGS.TS. Phạm Văn Đăng

Giá bán:

76,500₫

Giá bìa:

76,500₫

Số lượng:

Thực hiện luật kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2003 của Chủ tịch nước công bố theo lệnh số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 về "quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước", Bộ Tài chính đã ban hành "chế độ kế toán hành chính sự nghiệp" theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006. Các văn bản pháp luật này đã quy định rất cụ thể tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cũng như trách nhiệm, quyền hạn, tiêu chuẩn và điều kiện của người làm kế toán, kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước.
####
Ngày phát hành: Năm 2007
Số trang: 536
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thống Kê
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: