Ngày phát hành: Quí II/2014
Số trang: 55
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Năm 2013

Tác giả: Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

18,000₫

Giá bìa:

18,000₫

Số lượng:

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: