Ngày phát hành: Năm 2010
Số trang: 123
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Lao động xã hội 

Luật bảo hiểm xã hội ( có hiệu lực từ 01/01/2007 )

Giá bán:

19,000₫

Giá bìa:

19,000₫

Số lượng:

 Phụ lục 1: Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2010 - Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
 Phụ lục 2: Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2009 - Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXB bắt buộc.
Phụ lục 3: Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 - Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: