Luật Hòa giải ở cơ sở (hiện hành) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

####
Ngày phát hành: 

Số trang: 

Kích thước: 

NXB: NXB CTQGST

Luật hòa giải ở cơ sở

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

10,000₫

Giá bìa:

10,000₫

Số lượng:

Luật Hòa giải ở cơ sở (hiện hành) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

####
Ngày phát hành: 

Số trang: 

Kích thước: 

NXB: NXB CTQGST

popup

Số lượng:

Tổng tiền: