Ngày phát hành: 2019

Số trang: 236

Kích thước: 13 x 19 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật sở hữu trí tuệ ( hiện hành sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 )

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

48,000₫

Giá bìa:

48,000₫

Số lượng:

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019. Luật này bổ sung mục 32a vào sau mục 32 Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14 và Luật số 28/2018/QH14.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: