Ngày phát hành: Năm 2005
Số trang:40
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Lao động xã hội

Luật thủy sản

Giá bán:

4,000₫

Giá bìa:

4,000₫

Số lượng:

Chương I: Những quy định chung
Chương II: Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 
Chương III: Khai thác thủy sản
Chương IV: Nuôi trồng thủy sản
Chương V: Tàu các và cơ sở dịch vụ hoạt động thủy sản 
....
popup

Số lượng:

Tổng tiền: