Ngày phát hành: 03/2008
Số trang: 552
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Chính trị quốc gia

Một số nội dung cơ bản chủ chương chính sách của đảng và nhà nước về kinh tế tập thể

Tác giả:TS. Nguyễn Duy Hùng

Giá bán:

62,500₫

Giá bìa:

62,500₫

Số lượng:

Phát triển kinh tế tập thể là chủ chương lớn nhất và xuyên suốt của Đảng và nhà nước ta, là sự nghiệp lớn của toàn Đảng, toàn dân, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, tổ chức, cơ quan, đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: