Ngày phát hành: 25/1/2013
Số trang: 194
Kích thước: 15,5x23,5cm
NXB: NXB Chính trị quốc gia

Nguồn lực nào cho cải cách kinh tế Việt Nam

Tác giả:Ceo Đặng Đức Thành

Giá bán:

69,000₫

Giá bìa:

69,000₫

Số lượng:

Đại hội XI của Đảng đã xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, trong đó nêu 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính
popup

Số lượng:

Tổng tiền: